درباره وزارت

درباره وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها، پل ها، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد. وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند. قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده از قوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلا در دست داشت را از دست داده است. اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت، بازسازی و اعمار سرک های جدید، نظارت، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه های تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.(که تا کنون عملی نشده است) سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار و بازسازی سرک های سطوح پائین؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.